Emergency Contact

Rev.Fr Samson (+91 9249775759)

Rev.Fr Xavier Kudiyammsery, PRO (+91 9446544899)

Rev.Fr Johnson Puthenvettil (+91 9497220737

Rev.Fr Sebastian Judo Mooppaseril (+91 7012915134)